Python 编程:从入门到实践(五十):基础知识——列表简介 3.3.3

阅读数:27 2019 年 10 月 19 日 13:12

Python编程:从入门到实践(五十):基础知识——列表简介 3.3.3

(组织列表:倒着打印列表)

要反转列表元素的排列顺序,可使用方法reverse()。假设汽车列表是按购买时间排列的,可轻松地按相反的顺序排列其中的汽车:

复制代码
cars = ['bmw', 'audi', 'toyota', 'subaru']
print(cars)
cars.reverse()
print(cars)

注意,reverse()不是指按与字母顺序相反的顺序排列列表元素,而只是反转列表元素的排列顺序:

复制代码
['bmw', 'audi', 'toyota', 'subaru']
['subaru', 'toyota', 'audi', 'bmw']

方法reverse()永久性地修改列表元素的排列顺序,但可随时恢复到原来的排列顺序,为此只需对列表再次调用reverse()即可。

评论

发布